ou "il fait trop chaud pour travailler"...

Zzzzzzzzzzzzzz